დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

/
February 16, 2022

ფარმაცია (სააფთიაქო) (მოდულური)

3.502
4 Enrolled

საგანმანათლებლო პროგრამა- ფარმაცია (სააფთიაქო)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება .

პროგრამის მიზანი: შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას, კერძოდ, პროფესიული კადრების მომზადებას.

სწავლის შედეგი: კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად
 2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა
 3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა
 4. განათავსოს პროდუქციასათანადო ადგილზე
 5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი
 6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება
 7. მომზადება რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები
 8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები
 9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევამიწოდება,კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ
 10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია
 11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების შესახებ
 12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.

დასაქმების სფეროები- ფარმაციაში ასოცირებული ხარისხის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

სწავლების ხანგრძლივობა: იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია • მოცულობა: 153 კრედიტი • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 27 სასწავლო თვე .

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია მოცულობა: 123 კრედიტი • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 21 სასწავლო თვე

Student Feedback

Excellent
0
Very Good
1
Average
1
Poor
0
Terrible
0
3.5
2 Reviews

This course is amazing, it is extremely thorough and in depth.

Great starting point for learning Swift. If you have never programmed, or never used Swift it is a great place to start.

Free
Durations:
Lectures: 0
Students: Max
Level: Expert
Language: English
Certificate: