დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

/
February 16, 2022

საექთნო განათლება (მოდულური)

4.502
3 Enrolled

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში

მსურველმა უნდა ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.

პროგრამის მიზანი:

უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

სწავლის შედეგი: კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა;
 2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა;
 3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა;
 4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა;
 5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა;
 6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა;
 7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა;
 8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა;
 9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა;
 10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა;
 11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისადა მოვლის ხარისხის შეფასება.

დასაქმების სფეროები- საექთნო საქმეში ასოცირებული ხარისხის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

სწავლების ხანგრძლივობა:

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  210 კრედიტი • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 36 სასწავლო თვე

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია • მოცულობა: 180 კრედიტი • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 30 სასწავლო თვე

Student Feedback

Excellent
1
Very Good
1
Average
0
Poor
0
Terrible
0
4.5
2 Reviews

This course is amazing, it is extremely thorough and in depth.

This course is amazing, it is extremely thorough and in depth.

Durations:
Lectures: 0
Students: Max
Level: All Levels
Language:
Certificate: Yes