დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

კონკურსი ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად

შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო ავხადებს კონკურსს ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

  1. ფარმაცია (სააფთიაქო) V საფეხური, შემდეგ მოდულებზე:

ა) მეწარმეობა 3

ბ) უცხოური ენა შემდეგ

გ) ინფორმაციული წიგნიერება 2

გ) სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში

ე) სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია

ვ) სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება

ზ) მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება

თ) მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება

ი) პროდუქციის მიღება – განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება

კ) მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში

ლ)მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა

მ) მომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა

ნ)მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა

ო) მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა

პ)ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები

ჟ) მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები

რ) ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები

ს) ბიოქიმია

ტ) მიკრობიოლოგიის საფუძვლები

უ) ფარმაკოლოგია

ფ) ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები

ქ) ანალიზური ქიმიის საფუძვლები

ღ) სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1

ყ) სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2

შ) ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა

ჩ) ბოტანიკა

ც) სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული

ძ) სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები

წ) პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ჭ) მზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები

 

  1. საექთნო განათლება  V საფეხური შემდეგ მოდულებზე:

ა) საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში

ბ) კომუნიკაცია საექთნო საქმეში

გ) უცხოური ენა – საექთნო საქმეში

დ) ჰისტოლოგია

ე) ბიოქიმია

ვ) მიკრობიოლოგია

ზ) ანატომია-ფიზიოლოგია

თ) პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია)

ი) დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში

კ) ფარმაკოლოგია

ლ) ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

მ) ინფექციის კონტროლის საფუძვლები

ნ) გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები

ო) ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

პ) თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

ჟ) გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

რ) კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია

ს) სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

ტ) პედიატრია და მოზარდები

უ) ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

ფ) საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში

ქ) სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში

ღ) საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

 

  1. საოფისე საქმე IV საფეხური შემდეგ მოდულებზე:

ა) ინფორმაციული წიგნიერება 1

ბ) ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

გ) რაოდენობრივი წიგნიერება

დ) უცხოური ენა – ინგლისური

ე) მეწარმეობა 2

ვ) წერილობით ტექსტთან მუშაობა

ზ) გაცნობითი პრაქტიკა-საოფისე საქმე

თ) დოკუმენტების რეკვიზიტებისა და ბლანკების გაფორმება

ი) კორესპონდენციის ორგანიზება

კ) საინფორმაციო-საცნობარო დოკუმენტების წარმოება

ლ) ნორმატიული აქტების გამოყენება

მ) მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება

ნ) დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემა და მომზადება

ო) ადმინისტრაციული ასისტირება

პ) საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება

ჟ) საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა

რ) საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა

ს) საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა

ტ) მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის წარმოება

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების V საფეხურის კვალიფიკაცია
  • შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, წარმოადგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია 2019 წლის 1 თებერვლიდან 1 მარტამდე:

 

  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • განცხადება კოლეჯის სახელზე;
  • Cv;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;

 

აღნიშნული დოკუმენტები წარმოადგინეთ ელ. ფოსტის საშუალებით: medicalschool-3@mail.ru ან შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. 142, შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო

Add a Comment

Your email address will not be published.