დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Higher Vocational Qualification in Pharmacy.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

სწავლების ხანგრძლივობა:

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 153 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 27 სასწავლო თვე

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 123 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 21 სასწავლო თვე