დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში /Secondary Vocational Qualification in Office Work;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

სწავლების ხანგრძლივობა:

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 89 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 59 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 10 სასწავლო თვე