დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Higher Vocational Qualification in Nursing.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

სწავლების ხანგრძლივობა: 

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 210 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 36 სასწავლო თვე

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 180 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 30 სასწავლო თვე